The Big Pedal 2017

Gwobrau

Unwaith eto eleni mae gennym wobrau gwych ar gyfer yr ysgolion buddugol!

Matti Hemmings

Matti Hemmings

Bydd yr ysgol fuddugol ar ddiwrnod un yn cael y fraint o dderbyn ymweliad gwefreiddiol gan Matti Hemmings, pencampwr proffesiynol BMX Flatland a daliwr Record y Byd Guinness.

Bydd Matti yn syfrdanu’r dosbarthiadau buddugol gydag amrywiaeth o driciau, tra hefyd yn hyrwyddo negeseuon cadarnhaol ynglŷn â beicio diogel, pwysigrwydd ffordd o fyw iachus a buddion gwaith caled ac ymrwymiad.

Ar ddiwedd pob sioe bydd amser am sesiwn holi ac ateb, a bydd Matti hefyd yn arwain gweithdai 30-munud ar gyfer grwpiau dethol o blant i ddysgu rhai sgiliau BMX elfennol iddyn nhw.

Dilynwch Matti ar Twitter.

Sustrans Four Point Mapping

Bydd yr ysgol fuddugol ar ddiwrnod dau yn derbyn map teithio pwrpasol. Caiff map digidol A3 ei greu mewn partneriaeth â’r ysgol gan Sustrans Four Point Mapping.

Mae Sustrans Four Point Mapping yn arbenigo mewn cynhyrchu mapiau cludiant cynaliadwy. Maen nhw’n credu mewn hyrwyddo dulliau amgen i’r car o deithio, ac wedi magu arbenigedd ar sut i gyflwyno dulliau mwy cynaliadwy o deithio yn y modd gorau posib, drwy fapiau ac arweinlyfrau hawdd i’w darllen sydd ar gael mewn print ac ar-lein.

www.fourpointmapping.co.uk

Islabikes

Islabikes

Mae Islabikes yn rhoi cychwyn da ar feicio i blant, o ddysgu cytbwysedd i rasio go iawn. Wedi’u dylunio yn seiliedig ar faint a chyfrannedd corff plentyn ar ei brifiant ac yn hynod o ysgafn, mae Islabikes yn caniatáu i blant wireddu eu potensial ym mhob cam o’u datblygiad beicio.

Bydd yr ysgolion sy’n fuddugol ar ddiwrnod tri, chwech a naw oll yn derbyn tri beic, a phob un o faint addas i’r grwpiau oedran a fydd yn eu defnyddio.

Dilynwch nhw ar Facebook and Twitter.

www.islabikes.co.uk

Gwobrau Archarwyr/Symud

Ar ddiwrnod pedwar o’r Big Pedal, bydd pum ysgol fuddugol yn derbyn pecynnau enghreifftiol gan Sustrans o’u cynlluniau gwobrwyo Archarwyr neu Symud.

Cynllun gwobrwyo sy’n cydnabod sgiliau a chyflawniad disgyblion mewn cerdded, sgwtera a beicio yw Archarwyr Sustrans. Wedi ei anelu at blant 7 i 11 mlwydd oed, mae’n galluogi disgyblion i ennill pwyntiau unwaith i weithgareddau gael eu cyflawni er mwyn dod un ai yn Arwr neu’n Archarwr Sustrans.

Wedi ei seilio ar lyfryn o weithgareddau, mae’r cynllun yn darparu strwythur ac ysbrydoliaeth i annog plant i ddysgu ac ymarfer y sgiliau angenrheidiol ar gyfer teithio llesol, cynaliadwy, diogel a hwyliog i’r ysgol, ac ar gyfer siwrneiau eraill.

Cynllun gwobrwyo cyffrous sy’n cefnogi disgyblion unigol rhwng 11 ac 16 oed i ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i deithio’n llesol ac yn annibynnol drwy gerdded, sgwtera neu feicio yw Symud.

Nod y wobr yw sicrhau dylanwad cadarnhaol ar iechyd corfforol a meddyliol, a datblygu rhai o’r galluoedd allweddol sy’n gefn i lwyddiant mewn addysg a gwaith. Mae’n galw ar bobl ifanc i ddatrys problemau real ac i gyd-weithio gyda’u cyfoedion, yr ysgol a’r gymuned er mwyn gwneud gwahaniaeth go iawn.

Alastair Humphreys

Bydd yr ysgolion sy’n fuddugol ar ddiwrnod pump yn cael ymweliad a set o’i lyfrau, The Boy who Biked the World, gan yr anturiaethwr, awdur a siaradwr cymhellol, Alastair Humphreys.

Yn ogystal â theithiau fel beicio o amgylch y byd, cerdded ar draws India a rhwyfo’r Iwerydd, enwyd Alistair yn Anturiaethwr y Flwyddyn gan y National Geographic am ei waith arloesol ar y cysyniad o ficro-anturiaethau, gan geisio annog pobl i fod yn yr awyr agored, gadael eu cylch cysur a mynd i rywle nad ydyn nhw erioed wedi bod o’r blaen. Mae micro-antur yn antur sy’n agos i gartref, yn rhad, syml, a byr ond eto’n effeithiol dros ben.

Dilynwch Alastair ar Facebook and Twitter.

www.alastairhumphreys.com

Siop Sustrans

Bydd yr ysgol fuddugol ar ddiwrnod saith yn derbyn taleb gwerth £200 i’w wario yn Siop Sustrans.

Mae’r siop ar-lein yn gwerthu ystod gynhwysfawr o fapiau ac arweinlyfrau Sustrans, yn ogystal â dewis o’r adnoddau cerdded a beicio gorau gan frandiau adnabyddus fel Cicerone, Goldeneye, Yr Arolwg Ordnans a Harvey.

www.sustrans.org.uk/shop

Cyclepods

Cyclepods Cycle Storage

Bydd yr ysgolion sy’n fuddugol ar ddiwrnod wyth yn derbyn un ai Minipod neu dau Strydbod.

Gwneuthurwyr offer storio beiciau mawr eu bri yw Cyclepods, sy’n arbenigo mewn cynhyrchion wedi eu gwneud o ddeunyddiau cynaliadwy caiff eu dylunio’n ofalus er mwyn rhwystro gorlenwi beiciau a’u difrodi.

Mae’r Minipod wedi ei ddylunio i fod yn fodd lliwgar, hwyliog a chryno o gadw beiciau, gan ddiogelu wyth beic ac wyth sgwter. Mae’r Minipod ar gael mewn ystod o liwiau, ac yn ddelfrydol ar gyfer ysgolion cynradd. Maen nhw’n annog y plant i feicio, ac mae hwythau wrth eu boddau â nhw!

Mae’r Strydbod yn gynnyrch cadarn a choeth sy’n cynnig diogelwch o’r radd uchaf ar gyfer dau feic ar y tro. Gall ddiogelu ffrâm y beic a’r ddwy olwyn gydag un clo sengl. Dyma’r unig system gadw beiciau sydd wedi ei gymeradwyo gan yr heddlu, ac sydd hefyd wedi ei raddio gan Sold Secure ac wedi ei gymeradwyo gan Secured by Design.

Dilynwch nhw ar Facebook a Twitter

www.cyclepods.co.uk

Y Sioe Beiciau Mynydd Eithafol

Y Sioe Beiciau Mynydd Eithafol

Bydd yr ysgol fuddugol ar ddiwrnod deg yn cael ymweliad gan Y Sioe Beiciau Mynydd Eithafol, tîm arddangos annibynnol mwyaf y DU. Yn aelodau o’r tîm mae reidwyr sy’n bencampwyr y Byd, Ewrop a Phrydain, ac maen nhw’n addo sioe wefreiddiol y bydd yr ysgol gyfan yn ei chofio am flynyddoedd maith.

Dilynwch nhw ar Facebook a Twitter.

www.extrememountainbikeshow.co.uk